งานที่มอบหมายวิชา ว33201 โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6/1 และ 6/2

ชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วพิมพ์โครงงานที่ได้จากการสืบค้นนั้นออกมา เพท่อนำมาวิเคราะห์โครงงานในคาบเรียน

กำหนดการวิเคราะห็โครงงาน

ม.6/2 วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554

 ม.6/1 วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under การเรียนการสอน

คำอธิบายรายวิชา ว33201 โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน และ การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิด ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ใส่ความเห็น

Filed under การเรียนการสอน

คำอธิบายรายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา  ฝึกทักษะและฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง   ฟังก์ชันเอกซ์โพเนลเชียลและฟังก์ชันลอกกาลิทึม    ฟังก์ชันเอกซ์โพเนลเชียล  ฟังก์ชันลอกกาลิทึม   กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนลเชียลและฟังก์ชันลอกกาลิทึม     การคำนวณค่าโดยประมาณโดยใช้ลอการิทึม  การแก้สมการเอกซ์โพเนลเชียลและสมการลอกกาลิทึม    ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์    ฟังก์ชันไซน์    โคไซน์และฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ      กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ    ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม   อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ         เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ    กฎของไซน์และโคไซน์    เวกเตอร์ในสามมิติ     เวกเตอร์และการเท่ากัน  การบวกการลบเวกเตอร์   การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์   ผลคูณเชิงสเกลาร์    และผลคูณเชิงเวกเตอร์

                โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน   เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในทางคณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                เห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการ  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์    มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย   มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

1 ความเห็น

Filed under การเรียนการสอน

คำอธิบายรายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

                ศึกษา  ฝึกทักษะและฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง    ลำดับและอนุกรม ลำดับ ความหมายของลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ   ความหมายของลำดับเลขคณิต  การหาพจน์ที่    n  

ของลำดับเลขคณิต   ลำดับเรขาคณิต ความหมายของลำดับเรขาคณิต การหาพจน์ที่   n

ของลำดับเรขาคณิต   อนุกรมเลขคณิต   ความหมายและการหาผลบวก n   พจน์ของอนุกรมเลขคณิต   อนุกรมเรขาคณิต     ความหมายและการหาผลบวก  n พจน์ของอนุกรมเรขาคณิต

ความน่าจะเป็น  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ   การทดลองสุ่ม    แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์

การคำนวณความน่าจะเป็นจากจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์

                โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน   เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในทางคณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                เห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการ  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์    มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย   มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

3 ความเห็น

Filed under การเรียนการสอน