คำอธิบายรายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา  ฝึกทักษะและฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง   ฟังก์ชันเอกซ์โพเนลเชียลและฟังก์ชันลอกกาลิทึม    ฟังก์ชันเอกซ์โพเนลเชียล  ฟังก์ชันลอกกาลิทึม   กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนลเชียลและฟังก์ชันลอกกาลิทึม     การคำนวณค่าโดยประมาณโดยใช้ลอการิทึม  การแก้สมการเอกซ์โพเนลเชียลและสมการลอกกาลิทึม    ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์    ฟังก์ชันไซน์    โคไซน์และฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ      กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ    ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม   อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ         เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ    กฎของไซน์และโคไซน์    เวกเตอร์ในสามมิติ     เวกเตอร์และการเท่ากัน  การบวกการลบเวกเตอร์   การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์   ผลคูณเชิงสเกลาร์    และผลคูณเชิงเวกเตอร์

                โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน   เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในทางคณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                เห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการ  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์    มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย   มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

1 ความเห็น

Filed under การเรียนการสอน

One response to “คำอธิบายรายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  1. น.ส. ฉวีวรรณ คระขาม

    เข้าใจแล้วคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s